• Doel en Organisatie
  • Doel en Organisatie

Doel en Organisatie

Wat is het doel en hoe ziet de organisatie van het platform er uit?

Molenplatform Zuid-Holland

Overleg van eigenaren van molens 

secretariaat@molenplatform-zh.nl

Doel en organisatie 

1.    Het  Molenplatform Zuid-Holland is een overleg van alle moleneigenaren/-beheerders in de provincie Zuid-Holland die zich bij het Molenplatform hebben aangesloten.

 

2.    Doel van het Molenplatform is om de belangen van de molens te behartigen van alle moleneigenaren/-beheerders in de provincie Zuid-Holland. 

-      door onderlinge informatie-uitwisseling;

-      waar nodig elkaar te ondersteunen,

-      bij de provincie Zuid-Holland (o.a. Provinciale Staten en afzonderlijke fracties van politieke partijen, gedeputeerde staten, ambtelijke organisatie, etc),

-      de gemeenten in Zuid-Holland (o.a. Gemeenteraden en afzonderlijke fracties van politieke partijen, Burgemeester en Wethouders, ambtelijke organisatie, etc),

-      goede afstemming met het Erfgoedhuis in Zuid-Holland.

 

3.    De leden van het Molenplatform Zuid-Holland kiezen een bestuur van minimaal drie personen dat eens per twee jaar wordt gekozen.

 

4.    Leden van het bestuur zijn maximaal twee keer herkiesbaar.

 

5.    De samenstelling van het bestuur is een afspiegeling van het Zuid-Hollandse molenveld, van zowel grote als kleine organisaties.

 

6.    De voorzitter wordt in functie gekozen door het Molenplatform.

 

7.    Het Molenplatformkomt minimaal eens per jaar bij een.

8.    De kosten van het Molenplatform worden evenredig  omgeslagen over de leden op basis van het aantal molens.

9.    Het Molenplatform kent een lichte bestuurlijke structuur, d.w.z. geen kantoor, geen blad, geen mensen in dienst etc. 

 

10.Het bestuur heeft het mandaat van het Molenplatform. Zo nodig wordt advies gevraagd aan de leden en vindt er terugkoppeling plaats naar het Molenplatform.